Algemene voorwaarden van Crown Coaching

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Crown Coaching: Het bedrijf Crown Coaching, praktijkeigenaar E. Koning, gevestigd te Julianalaan 219 te Bilthoven, inschrijvingsnummer 30242670 K.v.K. Utrecht.

Coach: handelend als zelfstandig gevestigd coach.

Cliënt: de natuurlijk persoon (particulier) aan wie door de coach advies en/of begeleiding wordt verleend dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Bedrijf: Een onderneming of gemeentelijke- of overheidsinstelling die Crown Coaching heeft verzocht één van hun medewerkers te coachen/adviseren.

Artikel 2, Algemeen

De coach geeft advies en/of begeleiding aan de cliënt. De coach adviseert de cliënt nadat een overeenkomst met cliënt dan wel het bedrijf is aangegaan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

De overeenkomst wordt aangegaan nadat eerst een (telefonisch) verkennend gesprek is gevoerd en cliënt daarna te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de coaching. Per consult wordt een vast tarief afgesproken. Dit tarief wordt mondeling of per mail bevestigd aan cliënt. In deze mail worden ook deze Algemene Voorwaarden, het Privacy reglement en het Klachtenreglement meegezonden.

De Algemene voorwaarden liggen ter inzage in de wachtkamer en worden verstrekt op verzoek cliënt.

Bij bedrijven wordt er een contract opgesteld waarin het tarief vermeld staat.

Artikel 3, Coachingssessies

Tijdens de intake zal ingeschat worden hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn, afhankelijk van de problematiek. In de regel worden er een intake, tussen de 4 tot 8 vervolgsessies gehouden. De sessies duren 1 uur.

De cliënt is gerechtigd om tussentijds de coaching te beëindigen door schriftelijk of per email aan te geven geen verdere sessies te willen.

Artikel 4, Privé-coaching voor bedrijven

Er wordt voorafgaand aan de sessies gefactureerd.

Artikel 5, Verhindering

Indien de cliënt is verhinderd op de afgesproken datum / tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn, dient hij/zij de coach hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.

Artikel 6, Tariefstelling

Bij het verkennend gesprek deelt de coach de cliënt mondeling mede welke tarieven gelden. De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Het tarief voor particuliere cliënten bedraagt voor intake en coaching: 75 € per uur.

Het tarief voor bedrijven bedraagt voor intake en coaching: 100 € per uur.

De cliënt ontvangt hiervoor een factuur per mail. Indien gewenst kan deze ook per post toegezonden worden, dit dient u voor het begin van de sessie aan te geven.

Het verschuldigde tarief dient binnen 14 dagen na dagtekening factuur betaald te worden.

Artikel 7, Betalingsverplichting

Indien u verzuimt uw betalingsverplichtingen ten opzichte van ons na te komen, zullen de uitstaande vorderingen uit handen gegeven worden aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, evenals de in rekening te brengen wettelijke rente, komen

– conform de wet – volledig voor uw rekening.

Artikel 8, Reiskosten

Indien er reiskosten gemaakt moeten worden om op een plaats van bestemming te komen waar de cliënt/het bedrijf zich bevindt dan zal een tarief van 0,19 Euro per kilometer berekend worden.

Artikel 9, Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt of het bedrijf te eniger tijd aan Crown Coaching verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van Crown Coaching bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10, Aansprakelijkheid

Het advies en/of begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. Crown Coaching heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Crown Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.

Artikel 11, Openingstijden

De praktijk van Crown Coaching is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, uitsluitend op afspraak. Afspraken in de avond zijn ook mogelijk, alleen op afspraak.

 

Artikel 12, Vergoeding zorgverzekeraars

Coaching wordt door veel verzekeraars niet vergoed. Indien het vergoed wordt dan alleen vanuit een aanvullende verzekering. Crown Coaching vermeldt op de factuur een prestatiecode zodat de zorgverzekering kan bepalen of de sessies al dan niet vergoed worden.

 

Artikel 13, Wijziging Voorwaarden

Crown Coaching behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen.